K. N. Kudin and J. C. Burant, Gaussian 03, revision E.01, J. Chem. Phys. J. C.; Postma, J. P. M, issue.45, p.126, 2004.